Medicinering

behandling-900px

Bipolär sjukdom behandlas framgångsrikt med läkemedel som stabiliserar stämningsläget så att manier och depressioner motverkas och framtida sjukdomsperioder förebyggs. Det finns också andra typer av läkemedel med vars hjälp man snabbt kan komma tillrätta med enstaka symtom, som oro och sömnsvårigheter.

Med läkemedel som stabiliserar stämningsläget kan de flesta nå en normal eller nästan normal stabilitet och finna att man också med normala små skiftningar i stämningsläget kan utveckla ett liv med aktiviteter och positiva känsloupplevelser, samtidigt som man vidmakthåller en förebyggande medicinering.

Det är alltid din läkare som har ansvaret att föreskriva rätt medicinering. Däremot har du alltid rätten att medverka, påverka och vara delaktig i din medicinering. Det finns alltid risker med medicinering och dessa risker måste din läkare informera om. Men dessa risker skall vägas mot den nytta medicinen kan göra.

Antalet preparat som fungerar vid bipolär sjukdom har ökat under de senaste årtiondena. Man har fått bättre möjligheter att skräddarsy behandlingen, det innebär att om du får en biverkan kan man byta den medicinen mot en annan liknade och din sårbarhet mot biverkan kan minska. Ibland kan det vara så bra att du kan få en annan medicin som minskar biverkan på den första medicinen.

Man vet att bipolär sjukdom kan behandlas framgångsrikt med läkemedel. Däremot är det svårt att förutsäga vilket eller vilka preparat som kommer att fungera bäst för en viss enskild patient, även om man känner till hans eller hennes specifika symtombild. Ofta fungerar det första preparatvalet bra, men utprovningen kan också bli en tidskrävande procedur med många preparatbyten.

För att i möjligaste mån undvika det, måste man följa en genomtänkt strategi som bygger både på kunskaper om aktuella forskningsrön och på kliniska erfarenheter. Vid eventuella bakslag är det viktigt att inte börja uppfatta situationen som hopplös.